NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
AVOCATI

Care este scopul asigurarii?

Asiguratorul convine sa acopere prin asigurare, in schimbul primelor de asigurare incasate, raspunderea profesionala a asiguratului ca urmare a faptelor si/sau actelor, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar, prin care devine raspunzator in virtutea raspunderii profesionale, in conformitate cu legislatia in vigoare si codul de etica si deontologie profesionala.

Cine poate sa incheie aceasta asigurare?

Asigurat este persoana care practica liber si independent profesia de avocat, in conformitate cu una din formele:
- cabinet individual de avocatura (in numele si pentru fiecare avocat titular sau avocat colaborator);
- cabinete asociate (in numele si pentru fiecare avocat titular, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele cabinetului, pe baza de tabel centralizator);
- societate civila profesionala (in numele si pentru fiecare avocat titular, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele societatii, pe baza de tabel centralizator).

Care este acoperirea asigurarii?

Asiguratul acorda despagubiri pentru:
- redactarea de acte juridice, consultatii sau cereri cu caracter juridic;
- atestarea identitatii partilor, a continutului sau datei actelor;
- asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de justitie, de urmarire penala, birouri notariale si a altor organe stabilite de lege;
- cheltuielile de judecata facute de reclamat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
- cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor;
- prejudicii produse clientilor din culpa asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate de catre clienti asiguratului in vederea exercitarii activitatii specifice;
- sumele cheltuite de asigurat sau persoana prejudiciata, cu acceptul scris al asiguratorului, in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor anterior mentionate.

Ce obligatii are asiguratul?

Asiguratul trebuie sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor profesionale prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
Asiguratorul trebuie notificat in termen de 48 de ore de la data la care asiguratul a luat cunostinta de existenta oricarei actiuni promovata in instanta impotriva sa de terte persoane pagubite, avand ca obiect pretentii in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat.

Cum se face evaluarea pagubelor si plata despagubirilor?

Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in termen de 5 zile de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 15 zile de la realizarea intelegerii intre parti sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
In cazul in care, la data cererii de despagubire, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

Care sunt excluderile acestei asigurari?

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
- vatamari corporale si/sau deces si orice daune consecinta a survenirii unui asemenea eveniment;
- neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contractul de asistenta juridica, ca urmare a incetarii activitatii profesionale din orice cauza;
- prejudicii in legatura cu exercitarea de catre asigurat a altor activitati, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind compatibile cu profesia de avocat;
- pierderi financiare ale asiguratului rezultate din activitatea specifica, inclusiv cele in legatura cu renuntarea la prestatii a unora dintre clienti;
- orice aplicare, interpretare eronata sau necunoastere a legii romane sa a altor tari;
- neindeplinirea obligatiilor asiguratului fata de prepusii sai;
- orice erori sau incalcari ale obligatiilor referitoare la tinerea evidentelor, transferurilor contabile sau financiare sau decurgand din deturnarea de fonduri de catre asigurat sau prepusii acestuia;
- prejudicii fata de care asiguratul este sau ar fi trebuit sa fie in masura sa fie despagubit in baza altor tipuri de asigurari;
- prejudicii produse inainte de intrarea in vigoare a contractului de asigurare;
- calomnie sau defaimare, cat si pretentii de despagubiri rezultand din daune morale;
- pagubele materiale suferite de bunurile aflate in proprietatea asiguratului sau prepusilor sai;
- prejudicii provocate ca urmare a oricarui act ilegal si/sau intentionat infaptuit de catre asigurat si/sau asociati;
- pretentiile formulate de un asigurat fata de un alt asigurat avand incheiat contract de munca cu acelasi contractant;
- prejudicii financiare provocate clientilor datorita nerambursarii avansurilor incasate de la acestia;
- prejudicii provocate ca urmare a nepastrarii secretului profesional.